Działania przeciwko praniu pieniędzy i wspieraniu terroryzmu


Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021, poz. 1132 ze zmianami) wymaga od biura CHMIELEWSKA NIERUCHOMOŚCI dokumentowania czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z ustawą Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ma obowiązek do identyfikacji Klienta na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport). W sytuacji związanej z podpisaniem dokumentów w obecności Pośrednika, związanej z wykonywaniem czynności pośrednictwa zachodzi konieczność weryfikacji tożsamości (umowa pośrednictwa, prezentacja nieruchomości).


Identyfikacja klienta w przypadku osób fizycznych lub ich przedstawicieli wymaga zapisania:

 • imienia i nazwiska, obywatelstwa
 • numeru PESEL
 • numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu
 • adresu zamieszkania
 • w przypadku cudzoziemca paszportu lub karty pobytu.


W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zawartych w dokumencie danych, Pośrednik może odmówić wykonania usługi pośrednictwa.


Pośrednik zobowiązany jest do odebrania od potencjalnego Klienta oświadczenia w formie pisemnej, że jest on lub nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Składane jest ono pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Klient jako osoba prawna w celu identyfikacji zobowiązany jest do podania;

 • nazwy firmy
 • formy organizacyjnej
 • adres siedziby lub adresu prowadzenia działalności
 • NIP, w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji
 • rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji
 • danych identyfikacyjnych osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej ( imię, nazwisko, PESEL).


Pośrednik pobiera oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym w celu jego identyfikacji i weryfikacji.

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że dane i zachowanie Klienta nie zgadzają się z wewnętrzną procedurą biura w odniesieniu do Ustawy zostaną podjęte odpowiednie procedury.


Nadzór nad przestrzeganiem procedury w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurze CHMIELEWSKA NIERUCHOMOŚCI pełni właściciel Teresa Chmielewska.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: